LBM – CAFÉ

Pacific_Northwest_Iced_Coffee1 copy

Black Café {Café đen đá | nóng} ……….……. 29,000 vnd 

Brown Café {Café sữa đá | nóng} ……..……. 35,000 vnd

Fresh Milk {Sữa tươi đá | nóng} …………….. 30,000 vnd

Milk & Coffee {Bạc xỉu đá | nóng} …………… 35,000 vnd


Epresso | small size  …… …………………… 45,000 vnd

Epresso | big size ……………………….……. 55,000 vnd

Latte ……………………………..….………….  45,000 vnd

Cappuccino ………………………………..….. 45,000 vnd

Americano ……….…….……………………… 45,000 vnd

Mocha …………………………………….……. 45,000 vnd


ĐIỆN THOẠI ĐẶT HÀNG | Order:

√ (+84) (08) 3822 1036

√ (+84) 0908 633 568

Follow us lebanhmiSaigon