LBM – TEA & SOFT DRINK

06

green tea | trà xanh

Habicus Tea | Trà hoa đỏ ……………………….. 39,000 vnd

Brown Rice Tea |  Trà gạo lứt …………………. 39,000 vnd

Peppermint Tea | Trà bạc hà …………………… 39,000 vnd

Early Grey Tea ……………………………………. 39,000 vnd

English Breakfast Tea …………………………… 39,000 vnd

Icy Matcha | Match đá xay ………………………. 49,000 vnd

Peach Tea | Trà đào ……………………………… 49,000 vnd

Lipton Lemon | Lipton chanh ………………….. 35,000 vnd


OTHERS 

Danasi Mineral Water ……………………………. 20,000 vnd

Coke / Light Coke ………………………………… 25,000 vnd

Soda …………………………………………………25,000 vnd

Lime Soda | Soda chanh ………………………… 30,000 vnd


ĐIỆN THOẠI ĐẶT HÀNG | Order:

√ (+84) (08) 3822 1036

√ (+84) 0908 633 568

Follow us lebanhmiSaigon